Dispoziţii generale

Art.1. – (1) Consiliul Local al orasului Tismana, elaborează prezentul Statut în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 2 lit. b) din Legea nr. 69/1991.
(2) Statutul orasului Tismana cuprinde date esenţiale, reguli, norme, criterii, delimitări, denumiri, amplasări, organizări şi componente în plan politic, economic, social şi cultural.
(3) Toate documentele referitoare la comună precum şi lucrările monografice cum ar fi ghidurile practice, ghidurile turistice, monografiile generale şi tematice, alte lucrări, trebuie să respecte normele şi datele prezentului statut privind conservarea valorilor autohtone..
(4) Orice prevedere legală elaborată de organele superioare prevalează Statutului.
(5) Dacă pentru unul, sau mai multe, din articolele sau paragrafele prezentului Statut există controverse, se vor consulta cetăţenii orasului, conform articolului nr.6 din prezentul statut.

Prezentarea localităţii

Art. 2. – (1) Orice prezentare, utilizare de date şi de valori care aparţin patrimoniului autohton, trebuie să fie folosite în interesul şi binele comun. Să fie popularizat faptul că :
a) Tismana este situată în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj, localitatea de reşedinţă a oraşului fiind localitatea Tismana, centrul civic având coordonatele:paralela 45° 03′ 02 emisferă nordică, meridian 22° 56′ 56 longitudine estică . Paralela 45° exact, trece prin dreptul troiţei de la intrarea dinspre nord în satul Racoţi iar meridianul 23° trece prin capătul estic al satului Vâlcele, DJ 672, Tismana – Târgu-Jiu.
, fiind declarat oraş abia la data de 5 aprilie 2004, conform Monitorului Oficial Nr. 310 din 7.04.2004.Tismana este o unitate administrativ-teritorială cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional; acest statut îi este acordat prin Legea 5/2000; valorile protejate prin această lege fac obiectul anexei nr. 1 la prezentul statut;
b) Tismana este declarată, de către Consiliul Local, oras cu zone şi valori de patrimomiu protejate; protecţia se manifestă în interes turistic, în intenţia păstrării artei artizanale şi meşteşugăreşti, al conservării valorilor etno-folclorice, ecologice şi istorice; oricare dintre creaţiile originale, de orice natură, ale comunităţii din zonă, trebuie apărată spre a nu fi însuşită decât prin forme legale;
c) orasul este situat în sud-vestul României, în partea de nord-vest a judeţului Gorj, se invecineazà in partea de ràsàrit cu oras Peştişani, la apus cu oras Padeş, la nord cu judeţul Hunedoara, iar la sud cu oras,Godineşti şi judeţul Mehedinţi;
(2) Satele apartinatoare orasului sunt: Pocruia, Sohodol, Isvarna, Costeni, Celei, Racoţi, Vânăta, Vălcele, Topeşti şi Gornoviţa. Datele lor generale, privind numărul de gospodării, populaţia şi componenta etnică, suprafaţa şi modul de folosire sunt prezentate în anexa nr.2 la prezentul statut.
(3) Atestările istorice ale localităţilor sau ale zonelor orasului Tismana, pentru care s-au găsit documente sau au fost efectuate cercetări ştiinţifice, publicate în lucrări de specialitate, sunt prezentate în anexa nr.3 la prezentul statut.
(4) Datele privitoare la populaţia Tismanei conţin, prin statutul local, un amendament de natură a simplifica acţiunile de sprijinire a minorităţilor şi de aceea ele cuprind:
a) situaţia numărului de locuitori ai satelor componente şi perspectiva viitorilor ani conformanexei nr. 2 la prezentul statut; aceasta este o situaţie de drept;
b) amendamentul prin care se recunoaşte şi o stare de fapt; majoritatea covârşitoare a populaţiei orasului Tismana, după recensământ, prin declaraţie liberă, este de etnie română dar în realitate există mai multe familii, în general familii mixte, la limita cea mai de jos a sărăciei, în care cel puţin unul din capii familiei a avut strămoşi ţigani, în special în satele Tismana şi Celei; recunoaşterea acestei realităţi de către Consiliul Local, în acest statut, trebuie să permită organizaţiilor şi organismelor abilitate să deruleze programe de ajutor, să acorde fonduri pentru sprijinirea, conservarea şi dezvoltarea condiţiilor de trai ale acestor comunităţi etnice.
(5) Amplasarea satelor apartinatoare ,distanţele între acestea si reteaua stradala a orasului Tismana sunt prezentate in hartile din anexei nr.4
(6) Administraţia publică locală Tismana, va veghea la respectarea legii 69/1991 ţinând strict seama că:
a) administraţia publică locală este întemeiată pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit;
b) autoritatea administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comună, este consiliul local ca autoritate deliberativă şi primarul ca autoritate executivă.
(7) Ca autoritate administrativă autonomă, consiliul local şi primarul Tismanei, trebuie să rezolve prioritar urmoătoarele treburi publice:
a) eliberează şi aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli cu dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, în condiţiile legii, dacă situaţia o cere;
b) aprobă studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico-socială, de organizare şi amenajare a teritoriului;
c) asigură condiţiile necesare pentru buna funcţionare a instituţiiilor de învăţământ, sănătate, cultură, a altor instituţii de interes general;
d) asigură apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
e)Autorităţile administraţiei publice locale care conduc orasul, atribuţiile specifice ce le revin şi locul de funcţionare sunt prezentate în anexei nr.5
(8) Instituţiile sociale şi culturale, presa, radio şi TV şi autoritatea căreia i se subordonează, sunt prezentate în anexa nr. 6.
(9) Căile de comunicaţie existente pe teritoriul orasului şi domeniul căruia îi aparţin sunt prezentate în anexei nr.4 şi nr. 7.
(10) Activităţile economice specifice sunt prezentate în anexa nr. 8.
(11) Serviciile publice existente, obiectul de activitate şi raza teritorială în care acţionează, sunt prezentate în anexa nr. 9.

Activitate cetăţenească

Art. 3. Persoanele născute în oras Tismana vor primi, la împlinirea vârstei de 18 ani, titlul şi certificatul de cetăţean al orasului în cadrul unei festivităţi ce se organizează prin grija primarului, pe data de 1 dec. a fiecărui an sau cu ocazia organizării festivităţilor de Sfânta Maria.
Art. 4.(1) Criteriile potrivit cărora se poate acorda, unor persoane cu o contribuţie deosebită pe plan politic, economic, social şi cultural sau altor persoane importante pentru localitatea respectivă titlul de « Cetăţean de Onoare » sunt:
– în plan politic, persoana trebuie să reprezinte partidul propriu la nivel de decizie naţională, judeţeană sau oraseneasca şi prin activitatea partidului propriu, să creeze cel puţin 500 locuri de muncă în comună sau o investiţie de cel puţin 1. 000.000 lei timp de o legislaţie;
– în plan economic, persoana trebuie să creeze, prin contribuţia propriei firme, cel puţin 200 locuri de muncă şi o investiţie de 100.000 lei timp de o legislaţie;
– în plan social sau cultural, să doneze comunităţii în numerar sau printr-o construcţie de interes public, cel puţin 30.000 lei timp de o legislaţie.
Se mai acordă titlul de « Cetăţean de Onoare » al Tismanei şi:
– persoanei care la naştere a avut domiciliul în orasul Tismana şi a obţinut un titlu de onoare la nivel naţional, i se acordă din oficiu şi titlul de « Cetăţean de Onoare » al Tismanei;
– persoanei străine care realizează o legătură permanentă benefică pentru comună, între o localitate din oras Tismana şi o localitate dintr-o ţară străină cel puţin la nivelurile cerute pentru persoanele române din paragrafele de mai înainte;
– primarului, reprezentanului oficial al primarului sau membrului din consiliul de conducere local al unei localităţi străine care înfrăţeşte oras sa cu oras Tismana, i se acordă din oficiu titlul de « Cetăţean de Onoare » al Tismanei;
(2) Titlul de « Cetăţean de Onoare » al Tismanei se acordă în cadru festiv şi dă dreptul posesorului de a fi primit în Tismana cu onoruri dacă locuieşte în altă localitate; posesorul titlului care locuieşte în comună va fi invitat la reuniunile importante ale consiliului local şi are dreptul de a i se rezerva un loc special în cadrul anumitor festivităţi.
(3) Titlul de « Cetăţean de Onoare » al Tismanei se retrage dacă consiliul local hotărăşte astfel, la propunerea uneia din comisiile componente ale consiliului local care i-a acordat titlul; consiliile locale din alte legislaturi pot retrage titlul numai dacă persoana este implicată în fapte care au contravenit legii.
Art. 5. Cetăţenii orasului Tismana au dreptul de a participa, prin modalităţile prevăzute de lege, la viaţa politică, economică, socială şi cultural-sportivă a orasului.
Art. 6. Cetăţenii orasului vor fi consultaţi, prin referendum dacă o problemă de interes deosebit cere acest lucru.
Consultarea cetăţenilor se poate face şi prin adunări populare organizate pe sate dacă problema nu prezintă urgenţă sau dacă organizarea referendumului ar reprezenta cheltuieli nejustificate.
Art. 7. Convocarea şi organizarea adunărilor populare se fac de către primar sau consiliu aducând obligatoriu la cunoştinţa publicului a scopului, a datei şi a locului unde urmează să se ţină adunarea.
Art. 8. Adunarea populară este valabil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces verbal, care se înaintează primarului.
Art. 9. Primarul are obligaţia de a aviza propunerile şi a le înainta consiliului local, la prima şedinţă, pentru a hotărî. Soluţia adoptată de consiliu se aduce la cunoştinţa populaţiei sau a comitetului de iniţiativă dacă adunarea populară a fost convocată şi organizată de către cetăţeni înşăşi, conform legii.

Patrimoniu

Art. 10. Bunurile şi criteriile prin care acestea pot fi date în administrarea unor regii autonome şi instituţii publice sau pot fi închiriate ori concesionate sunt prezentate în anexa nr. 10 din prezentul statut.
(1)Patrimoniul public si privat – componenta si întinderea acestuia
a)Potrivit legii, patrimoniul unitatii administrativ-teritoriale este alcatuit din bunurile mobile si imobile aflate în proprietatea publica si în proprietatea privata ale acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial.
b)Domeniul public al orasului Tismana cuprinde:
– Strazi, poduri, podete, pasaje, piete publice, targuri si oboare publice, stadion si zonele de agrement;
– Sistemele de alimentare cu apa si de de canalizare;
– Cimitirele orasenesti, statuile si monumentele (daca nu sunt declarate de interes national);
– Terenuri si cladiri în care îsi desfasoara activitatea institutiile publice de interes local;
– Adaposturi de protectie civila.
c)Domeniul privat al orasului Tismana este alcatuit din bunuri aflate în proprietatea orasului si
care nu fac parte din domeniul public. Domeniul privat este supus dispozitiilor de drept comun daca
prin lege nu se prevede altfel.
(2)Concesionarea, închirierea si administrarea bunurilor din patrimoniul orasului Tismana
a.Bunurile din domeniul public al orasului sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu
pot fi înstrainate, ci numai date în administrare, concesionate sau închiriate, în conditiile legii.
Consiliul local al orasului Tismana hotaraste ca bunurile ce apartin domeniului public de interes
local sa fie date în administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, sa fie concesionate ori
închiriate.
b) Consiliul local hotaraste cu privire la cumpararea si vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul
privat de interes local, în conditiile legii.
c)Consiliul local poate da în folosinta gratuita, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor
societatilor si institutiilor de utilitate publica sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în
scopul îndeplinirii unor activitati care satisfac cerintele cetatenilor din oras.
(3) Administrarea bunurilor aflate în patrimoniul orasului
a)Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta, în
conditiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi
revocat numai daca titularul sau nu îsi exercita drepturile si nu îsi executa obligatiile nascute din actul de transmitere. În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanta titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivitprevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, în conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligatii. De asemenea,
neîndeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
b)În litigiile la care s-a facut referire anterior, orasul Tismana este reprezentat de consiliul local,
care da mandat scris, în fiecare caz, primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care sa- l reprezinte în fata instantei.
c)Prevederile de mai sus sunt aplicabile si în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau
la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau închiriate.
Servitutile asupra bunurilor din sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt destinate bunurile afectate. Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în domeniul public se mentin domeniul public sunt valabile numai în masura în care aceste servituti.
4) Concesionarea sau închirierea bunurilor aflate în patrimoniul orasului
a)Închirierea bunurilor proprietate publica a orasului se aproba, prin hotarâre a Consiliului Local,
iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului închiriat,
potrivit specificului acestuia.
b) Contractul de închiriere se poate încheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare.
c)Concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, în conditiile legii.
d)Sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. în cazul în care contractul de închiriere se încheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita prin hotarâre a Consiliului Local prin care s-a aprobat închirierea.
e)Unitatile administrativ-teritoriale, de natura celor pe care o reprezinta Primaria Orasului Tismana,
pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara
scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

Activitate civilă

Art. 11. (1) Înfrăţirile localităţilor orasului cu alte localităţi sunt prezentate în anexa nr. 10 din prezentul statut.
(2) Cu datele statistice mai generale din anexele statutului orasului Tismana se va pregăti broşura « Tismana – ghidul practic », care va fi trimisă unor localităţi din ţară şi străinătate în vederea înfrăţirii sau în vederea asocierii pentru realizarea unor activităţi de interes comun.
(3) Asociaţiile şi fundaţiile care au legături cu alte ONG-uri din ţară sau străinătate vor fi încurajate să-si dezvolte activităţile în scopul dezvoltării societăţii civile.
În sectoarele în care societatea civilă nu este reprezentată, se va încuraja înfiinţarea de noi ONG-uri iar meseriaşii, negustorii şi patronii vor fi stimulaţi să-şi înfiinţeze asociaţii profesionale în scopul organizării de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţii.
Art. 12 – Atribuirea sau schimbarea denumirillor unor instituţii publice de interes local, a altor obiective locale, se va face în condiţiile legii, prin consultarea comunităţii conform art. 6 din prezentul statut.

Însemnele orasului Tismana

Art. 13. – (1) Stema orasului Tismana este aprobata prin
(2) Compoziţia stemei este rezultatul unor sondaje şi cuprinde:
a) în partea de sus culoarea albastră;
b) în partea stângă culoarea galbenă;
c) în partea dreaptă culoare roşie;
d) în centru stema României;
e) pe fondul culorii albastre mănăstirea care reprezintă simbolul istoriei bogate a Tismanei:
e) pe fondul culorii galbene un covor popular care reprezintă simbolul artei tradiţionale meşteşugăreşti a Tismanei:
e) pe fondul culorii roşii un cerb care reprezintă simbolul bogăţiei naturale a Tismanei;
e) în josul stemei un stâlp de înaltă tensiune care reprezintă simbolul principalei activităţi economice de importanţă naţională a Tismanei, producţia de energie electrică.
(3) Partea artistică şi tehnoredactarea computerizată a realizării stemei se bucură de legea copyrightului.
Însemnele orasului Tismana odată devenite oficiale prin aprobarea prezentului statut, nu mai pot fi schimbate decât în condiţiile legii.
Art. 14. (1) Se adoptă statutul după procedura stabilită prin regulamentul de funcţionare a consiliului local Tismana împreună cu anexele de la 1 la 10.
(2) Anexele care devin între timp depăşite, pot fi modificate oricând la propunerea uneia din comisiile consiliului local iar statutul poate fi modificat de următoarele consilii locale numai în cazul articolelelor devenite caduce.