ROF

R E G U L A M E N T

de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Orasului Tismana

 

În conformitate cu prevederile Constituţiei României şi ale Legii nr. 215/2001, privind  administraţia publică locală republicată şi actualizată, în unităţile administrativ teritoriale, administraţia publică  se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.

Orasul Tismana, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină, care posedă un patrimoniu şi are iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea intereselor publice locale, exercitându-şi, în condiţiile legii, autoritatea pe teritoriul delimitat prin lege.

Consiliul Local al Orasului Tismana este autoritatea deliberativă a administraţiei publice care funcţionează autonom, asigură realizarea autonomiei locale şi rezolvarea treburilor publice din municipiu, în condiţiile prevăzute de lege.

În scopul respectării legalităţii şi asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii se adoptă următoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Orasului Tismana.

 

CAPITOLUL I


CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL  ORASULUI TISMANA

Secţiunea 1
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament are ca obiect stabilirea condiţiilor de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat. Consilierii locali din cadrul Consiliului Local al orasului Tismana şi primarul orasului Tismana se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de către cetăţenii cu drept de vot din orasul Tismana si satele arondate, potrivit Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. – (1) Participarea consilierilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice ale orasului Tismana are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.

(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
Art. 3. – În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, consilierii locali îndeplinesc o funcţie de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.

Art. 4. – (2) Consiliul Local al Orasului Tismana este compus din 15 consilieri.

 

Secţiunea a 2-a Atribuţiile Consiliului Local Tismana

 

Art. 5 (1) Consiliul local al orasului Tismana are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenta altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

(2) Consiliul local exercita următoarele categorii de atribuţii:

 1. a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
 2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului;
 3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al oraşului;
 4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
 5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:

 1. a) aprobă statutul orasului Tismana, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
 2. b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi ştatul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
 3. c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:

 1. a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 2. b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, in condiţiile legii;
 3. c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
 4. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
 5. e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
 6. f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului si gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţ

(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

 1. a) hotarăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a oraşului, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
 2. b) hotarăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privata a oraşului în condiţiile legii;
 3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localităţilor;
 4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:

 1. a) asigura, potrivit competentelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
 2. educaţia;
 3. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
 4. sănătatea;
 5. cultura;
 6. tineretul;
 7. sportul;
 8. ordinea publică;
 9. situaţiile de urgenţă;
 10. protecţia şi refacerea mediului;
 11. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
 12. dezvoltarea urbană;
 13. evidenţa persoanelor;
 14. podurile şi drumurile publice;

 

 1. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
 2. serviciile de urgentă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
 3. activităţile de administraţie social-comunitară;
 4. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;
 5. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
 6. alte servicii publice stabilite prin lege;
 7. b) hotarăşte acordarea unor sporuri şi altor facilitaţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
 8. c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
 9. d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
 10. e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau î n administrarea sa;
 11. f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:

 1. a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
 2. b) hotarăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
 3. c) hotarăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din tara sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

(9) Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Secţiunea a 3-a     Procedura de constituire a Consiliului Local al  Orasului Tismana

 

Art. 6. – (1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a consiliului, se face de către Prefect, prin ordin.

(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin doua treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul în care nu se poate asigura aceasta majoritate, şedinţa se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste 3 zile, la convocarea prefectului. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o noua convocare de către prefect, peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii, Prefectul emiţând un nou ordin.

(3) In situaţia în care consiliul local nu se poate reuni nici la această ultimă convocare, din cauza absentei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, daca aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, in termen de 30 de zile, in condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

(4) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(5) Absenta consilierilor de la şedinţa de constituire este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenta acestora, a unei deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţa majoră.

Art. 7. – La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Art. 8. – (1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul orasului Tismana prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.

(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizată.

(5) În cazul în care procedura de validare a mandatului primarului nu a fost finalizată, opţiunea scrisă pentru una din cele 2 funcţii se va prezenta în prima şedinţă a consiliului local.
Art. 9. – (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnare candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 8 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Preşedintele supune la vot candidaturile propuse. Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.

Art. 10. – Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 9 alin. (3).

Art. 11.- (1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2). În cazul propunerilor de invalidare, acestea vor fi făcute motivat.

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.

Art. 12. – (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art. 13.- (1) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare.

(2) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art. 14. (1)  După validarea mandatelor în şedinţa de constituire a consiliului local, consilierii locali depun următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului Tismana. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
    (2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul municipiului va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul “jur”, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi imprimat pe un formular special, în două exemplare. Un exemplar se ataşează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.
(3) Jurământul se semnează de consilierul local şi se va păstra la dosarul de validare.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz, precum şi în cazul în care consilierul renunţă la mandat înainte de validare, se va supune validării mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform legii, iar numărul de consilieri se reduce sub jumătate plus unu , se vor organiza alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art. 15. – Consiliul local se declară legal constituit dacă majoritatea consilierilor locali validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliul local al orasului Tismana se constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor validaţi. Declararea consiliului ca legal constituit se constată prin hotărârea nr. 3.

 

CAPITOLUL II


ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TISMANA

Secţiunea 1


Preş
edintele de şedinţă

Art. 16. – (1) Lucrările şedinţelor Consiliului Local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.
(2) Alegerea preşedintelui de şedinţă se face după declararea consiliului local ca legal constituit, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie pe o perioadă de cel mult 3 luni.  Durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni, dar nu mai mult de două nominalizări pe parcursul unui mandat electoral.

Art. 17. – (1) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(2) Hotărârile nr. 1- 4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.

Art.18. – (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a.  conduce şedinţele consiliului local şi supune aprobării consilierilor proiectul ordinii de zi propus pentru şedinţa respectivă;

 1. supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru şi a voturilor contra;
 2. semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal;
 3. asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
  e. supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
  f. aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de prezentul regulament sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau însărcinări date de consiliul local.

 

Secţiunea a 2-a    Alegerea viceprimarului

 

Art. 19. – (1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Viceprimarul este ales în şedinţa de constituire a Consiliului Local.

(3) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.

(4) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot. După completarea buletinelor de vot, prin înscrierea propunerilor de candidaturi se procedează la exercitarea votului de către fiecare consilier.

(5) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:

 1. a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţ Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau, după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl/îi aleagă votantul;
 2. b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul “DA” în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
  c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.

(6) Numărarea voturilor se va face de către comisia de validare şi secretarul orasului.
(7) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie. Comisia de validare întocmeşte un proces – verbal de numărare a voturilor şi rezultatul obţinut de fiecare, la care anexează buletinele de vot.

(8) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (7), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Comisia de validare întocmeşte un proces – verbal de numărare a voturilor la care  sunt anexate buletinele de vot.
Art. 20. – În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Art. 21. – Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.

Art. 22. – Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate. Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut.

 

Secţiunea a 3-a      Comisiile de specialitate

 

Art. 23. – (1) După constituire Consiliul Local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art. 24. – (1) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul activităţilor din orasului Tismana.

Art. 25. Consiliul Local al Orasului Tismana organizează următoarele comisii de specialitate:
Comisia NR.1 Activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism;
Comisia NR.2   Învăţământ, sănătate şi familie, activitati social culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport;

Comisia  NR. 3    Administratie publica, juridică şi de disciplină, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

Şedinţele comisiilor se vor desfăşura pana vineri orele 14.00 din penultima săptămână a fiecărei luni calendaristice.

Art. 26. – (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al Primarului şi de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art. 27. – (1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) Un consilier poate face parte din 1-2 comisii. Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia este de o şedinţă de consiliu şi una – două şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
Art. 28. – Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art. 29. – (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

– analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;

– se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;

– întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.30. – (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
– asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
– convoacă şedinţele comisiei conform datei din regulament;

– conduce şedinţele comisiei;

– propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;

– participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;

– susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;

– anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.

Art.31. – (1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
– efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

– numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votării;

– asigură redactarea avizelor.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art. 32. – (1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.

(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului sancţiunea retragerii indemnizaţiei de şedinţă pentru încă o şedinţă (în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor) sau înlocuirea lui din comisie.

Art. 33. – Componenta  comisiilor de specialitate este stabilita în anexa nr. 2 .
(2) Secretarul comisiei va redacta avizul dat de comisie, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului orasului după şedinţa de comisie iar acesta se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea avizului către consilieri, o dată cu ordinea de zi, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei de consiliu, cu excepţia şedinţelor extraordinare sau a celor convocate “de îndată”.

Art. 35. – Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art. 36. – (1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2)Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art. 37. – Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 38. – (1) Consiliul local poate hotărî, pe perioadă determinată, organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.

(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, în termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art. 39. – Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.

 

Secţiunea a 4-a      Grupurile de consilieri

 

Art. 40. – (1) Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

(2) Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului. După alegere numele liderului este adus la cunoştinţă plenului consiliului local.
Art. 41. – Prevederile art. 40 alin. (1) se aplică şi consilierilor independenţi.

Art. 42. – Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
Art. 43. – În cazul fuzionării, două sau mai multe partide care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

 

Secţiunea a 5-a        Alte dispoziţii

 

Art. 44. – (1) În şedinţa de constituire a Consiliului Local, după preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă, se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către Primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele Judecătoriei Tg-Jiu prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare.

(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 14, folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

(3) În cazul în care procedura de validare a Primarului nou ales nu a fost finalizată până la şedinţa de constituire a consiliului local, depunerea jurământului se va face într-o şedinţă extraordinară.
Art. 45. – (1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului participă prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa un loc distinct.

Art. 46. – Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 47. – (1) Secretarul orasului Tismana participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a. asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;

 1. asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 2. efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 3. numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
  e. informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local;
 4. asigură prin aparatul permanent al consiliului local întocmirea procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul-verbal al şedinţei anterioare, asupra conţinutului căruia solicită acordul consiliului;
 5. asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  h. urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
  i. prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale, motivându-şi refuzul, care va fi consemnat în procesul-verbal al şedinţei;
  j. contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le consideră legale;
 6. poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;
 7. acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu.
  (2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului.

 

 

CAPITOLUL III


FUNCŢ
IONAREA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TISMANA

Secţiunea 1    Dispoziţii generale

 

Art. 48. – (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului, de regula în ultima vinere din fiecare lună, la orele 14.

(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului.

(3) Convocarea consiliului local se face, prin intermediul secretarului orasului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor municipiului convocarea consiliului local se poate face de îndată.

(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora şi locul desfăşurării. În cazul convocării unei şedinţe extraordinare sau “de îndată”, natura urgenţei se va menţiona în dispoziţia de convocare.
(6) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
Art. 49. – (1) Prefectul poate solicita primarului convocarea unei şedinţe extraordinare a consiliului local în cazuri care necesită adoptarea de măsuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice.

(2) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor orasului Tismana, Prefectul poate solicita convocarea de îndată a consiliului local.
Art. 50. – (1) Şedinţele consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid, cu majoritate de voturi, ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise.

(2) Problemele privind bugetul local, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a orasului şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice române sau străine se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. În legătură cu aceste probleme primarul poate propune consultarea cetăţenilor prin referendum, în condiţiile legii.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.

(4) Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul orasului.
(5) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul orasului îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

(6) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul pune la dispoziţie consilierilor, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare consiliului local. Consilierii au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

(7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.

 

Secţiunea a 2-a

Desfăşurarea şedinţelor

 

Art. 51. – (1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este adusă la cunoştinţa consilierilor, prin grija secretarului orasului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei consiliului local.
(2) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local la propunerea celui care ,în condiţiile legii, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Cel care solicită completarea este obligat să motiveze, în faţa Consiliului Local, natura urgenţei.  Deci, fără a deveni o regulă, se poate suplimenta ordinea de zi cu proiecte de hotărâre pentru cauze deosebite şi numai în interesul comunităţii. Preşedintele de şedinţă dispune o pauză pentru:

 1. a) analizarea proiectului în comisia de specialitate şi acordarea avizului ;
 2. b) acordarea avizului de legalitate de către secretarul municipiului.

(3)Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu a îndeplinit condiţiile prevăzute de lege, respectiv lipsa raportului compartimentului de resort şi raportul comisiei de specialitate.

(4) În cazul neaprobării ordinii de zi în condiţiile prevăzute la alin.2, nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor  locali pentru şedinţa respectivă.

(5) Ordinea de zi a şedinţelor va cuprinde în mod obligatoriu un punct intitulat “Întrebări, interpelări”. Consilierii pot formula întrebări şi interpelări, cu durată de maxim 4 minute fiecare.

Art. 52. – (1) Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului, precum şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia şedinţelor extraordinare sau “de îndată”. Dacă rapoartele nu sunt întocmite în termen de 30 de zile de la înregistrare, acestea se consideră implicit favorabile.
(2) Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la aparatul permanent al Consiliului Local cu cel puţin 3 zile, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această comisie.

Art. 53.- Un proiect de hotărâre poate fi discutat în caz de absenţă motivată a iniţiatorului acestuia numai în cazul în care există delegarea  dată de iniţiatorul proiectului altui consilier sau primarului pentru susţinerea în şedinţă a proiectului de hotărâre.

Art. 54. – (1) Şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă majoritatea consilierilor în funcţie.

(2) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretar.

(3) Cazurile în care se consideră că absenţa lor este motivată sunt următoarele: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în tara si străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; probleme personale si familiale care nu pot fi amanate, deces în familie sau alte situaţii similare.  În situaţia în care un consilier absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el poate fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.
(4) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau secretarului orasului.

( 5) Consilierii motivati in cazurile mai sus amintite vor primii indemnizatia de sedinta.

Art. 55. – (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în şedinţele  Comisiilor de specialitate în ordinea înscrisă pe ordinea de zi. Toate proiectele de hotarare se supun dezbaterii în plenul şedinţei ordinare indiferent de avizul comisiilor de specialitate. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul, apoi se dă cuvântul preşedinţilor comisiilor de specialitate care nu au dat avizul şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul, precum şi consilierilor cu pregătire în domeniul respectiv, precum şi celorlalţi consilieri în funcţie de situaţie.

(2) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai prin intermediul preşedintelui de şedinţă. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze la 3 minute durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii şi are dreptul la o singură intervenţie pentru fiecare proiect de hotărâre. O a doua intervenţie va fi posibilă doar cu aprobarea majorităţii consilierilor prezenţi, exprimată prin vot deschis. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia. Dacă în dezbatere a fost pronunţat numele vreunui consilier acesta are posibilitatea de aşi exprima punctul de vedere.

Art. 56. – (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier, primarului, viceprimarului sau secretarului să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
Art. 57. – (1)Preşedintele de şedinţă poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor prezenţi.

(2) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum si persoanele interesate, invitate de primar.

(3) Locuitorii satelor care nu au consilieri locali aleşi în consiliile locale sunt reprezentaţi la   şedinţele de consiliu de un delegat sătesc.

(4) Delegatul sătesc este ales pe perioada mandatului consiliului local de către o adunare sătească, constituită din câte un reprezentant al fiecărei familii, convocată şi organizata de primar şi desfăşurată în prezenta primarului sau viceprimarului.

(5) La discutarea problemelor privind satele respective delegaţii săteşti vor fi invitaţi în mod obligatoriu. Votul acestora are caracter consultativ.

Art. 58. – Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art. 59. – În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite în competenţa sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art. 60. – Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole. În cazul în care  consilierii formulează amendamente de fond sau de redactare, acestea vor fi supuse la vot înaintea proiectului de hotărâre în forma iniţială.  Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte amendamente contrarii cu privire la aceeaşi problemă se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

Secţiunea a 3-a

Elaborarea proiectelor de hotărâri

 

Art. 61. – (1) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri, de primar, de viceprimar sau de cetăţeni.
(2) Aleşii locali au dreptul de iniţiere a proiectelor de hotărâre, individual sau în grup.
Art. 62. (1) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul orasului şi personalul din aparatul de specialitate al Primarului  vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate, la solicitarea iniţiatorilor.

(2) La elaborarea proiectelor de hotărâri se va avea în vedere caracterul lor de acte subordonate legii, hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului şi altor acte de nivel superior.

(3) Reglementările cuprinse în hotărârile consiliilor locale nu pot contraveni unor prevederi din acte normative de nivel superior.

(4) În preambulul proiectului de hotărâre se menţionează temeiul legal din actul normativ pe care se bazează.
Art. 63. – (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2) Iniţiatorul va depune proiectul de hotărâre şi expunerea de motive, până în data de 10 a lunii pentru şedinţa din luna respectivă, pentru a da posibilitatea serviciului de resort al primăriei să pregătească şi să fundamenteze raportul la proiectul de hotărâre.

Art. 64. – (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al Primarului, în vederea întocmirii raportului.

(2) O dată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate în vederea întocmirii de către aceasta a avizului.

(3) Primarul împreună cu secretarul nominalizează comisiile şi compartimentele cărora li se trimit materiale spre analiză.

(4) Compartimentul de resort va pregăti, întocmi şi înregistra raportul de specialitate până vineri din antipenultima săptămână din lună.

(5) După întocmirea rapoartelor de către compartimentele de resort ale aparatului de specialitate al primarului, întreaga documentaţie se transmite personalului aparatului permanent al consiliului local, cu 3 zile înainte de desfăşurarea şedinţelor comisiilor de specialitate, care va anunţa preşedintele de comisie în vederea  convocării şedinţei de comisie.

Art. 65. – Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art. 66. – (1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului orasului în ziua lucrătoare următoare desfăşurării şedinţei comisiei de specialitate, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu cu 5 zile înaintea ordinii de zi.

(3) Totodată, comisiile de specialitate vor urmări existenţa avizului de legalitate al secretarului orasului. Nota de legalitate (fie avizul favorabil, fie observaţiile de nelegalitate) este obligatorie pentru toate proiectele de hotărâre; acest aviz are caracter consultativ.

(4) Avizul comisiei de specialitate, raportul Compartimentului de resort al primăriei cât şi avizul secretarului orasului asupra proiectului de hotărâre nu au forţă juridică obligatorie şi executorie pentru plenul Consiliului Local. Având în vedere, însă, valoarea probantă şi practică a documentelor precizate în acest aliniat cât şi eventuale consecinţe juridice, Consiliul Local al Orasului Tismana va ţine cont de necesitatea luării lor în considerare.

Art. 67. – Modificarea de esenţă a proiectului de hotărâre presupune iniţierea unui alt proiect de hotărâre, cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art. 68. – Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.

 

Secţiunea a 4-a       Procedura de vot

 

Art. 69. – (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
Art. 70. – (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor “pentru” şi “contra”. Secretarul orasului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul “pentru” sau “contra”, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art. 71. – (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele “da” sau “nu”.
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

(4) Numărarea voturilor şi prezentarea rezultatului se face de către o comisie formată din 3 – 5 consilieri desemnată de Consiliul Local.

Art. 72. – (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau regulament, se dispune o altă majoritate.
(2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

Hotărârile privind bugetul local;

Hotărârile privind contractarea de împrumuturi în condiţiile legii;

Hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

Hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de dezvoltare transfrontalieră;

Hotărârile privind organizare şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

Hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

(3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

(4) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art. 73. – Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul-verbal să se consemneze expres modul în care au votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.

Art. 74. – (1) Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

(2) La a doua respingere a proiectului de hotărâre, Consiliul Local va formula un răspuns în scris solicitantului, menţionând clar motivele care au dus la respingerea proiectului. Dacă motivele invocate sunt fundamentate din punctul de vedere al legalităţii, oportunităţii, necesităţii, eficienţei şi eficacităţii, proiectul de hotărâre nu mai poate fi introdus pe ordinea de zi decât după o perioadă de 6 luni; petentul se poate adresa instanţei de contencios administrativ, cu sesizarea prealabilă şi în scris a Consiliului Local.

 

Secţiunea a 5-a      Hotărârile Consiliului Local al Orasului Tismana

 

Art. 75. – Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri.

Art. 76. – (1) Secretarul nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. În acest caz secretarul va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
(2) Secretarul va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului, de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.

(3) Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.

Art. 77. – (1) Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.

(3) În vederea intrării lor în vigoare, hotărârile consiliului local cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) se aduc la cunoştinţă publică, prin afişare în locuri autorizate şi prin publicare într-un cotidian local de mare tiraj.

Art. 78. – (1) Prefectul verifică legalitatea hotărârilor  adoptate de consiliul local.
(2) În exercitarea atribuţiei cu privire la verificarea legalităţii hotărârilor  consiliului local, prefectul poate ataca, în faţa instanţei de contencios administrativ, hotărârile, dacă le consideră nelegale. Actul atacat este suspendat de drept.

(3) Cu cel puţin 10 zile înaintea introducerii acţiunii prevăzute la alin. (2), prefectul va solicita consiliului local, cu motivarea necesară, reanalizarea actului socotit nelegal, în vederea modificării sau, după caz, a revocării acestuia.

 

CAPITOLUL IV


SURI PRIVIND TRANSPARENŢA DECIZIONALĂ ÎN ACTIVITATEA CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TISMANA

 

Secţiunea 1

Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul de elaborare a hotărârilor cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală) ale consiliului local

 

Art.79. – (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de hotărâre cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală), Consiliul Local al Orasului Tismana, prin serviciile de specialitate ale Primăriei, are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media locală. Serviciile de specialitate vor transmite proiectele de hotărâre cu caracter normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţă publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul local. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau, după caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii propuse, textul complet al proiectului de hotărâre, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi organizaţiilor civice, sindicale, patronale sau oricărui alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) În anunţ se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

(5) Secretarul orasului va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de hotărâre propus.

(6) Proiectul de hotărâre se transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit alin. (4).
(7) Consiliul Local este obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

(8) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Consiliul Local trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de hotărâre în discuţie.

(9) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.

 

Secţiunea a 2-a 

Participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite la procesul deliberativ desfăşurat de Consiliul local al Orasului Tismana cu privire la hotărârile cu caracter normativ (cu aplicabilitate generală)

 

Art. 80. – (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se va face în următoarele condiţii:
a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;

 1. b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică;
 2. c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.
  (2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina aparatului permanent al consiliului local.

Art. 81.- (1) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de prioritate stabilită de preşedintele de şedinţă, ordine dată de interesul manifestat faţă de subiectul şedinţei de către asociaţiile de afaceri şi alte organizaţii civice, sindicale, patronale sau orice alt grup asociativ de reprezentare civică legal constituit care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţă publică.

(4) Ordinea de prioritate nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.
Art. 82.- Preşedintele de şedinţă oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art.83.– (1) Adoptarea hotărârilor de consiliu local cu caracter normativ ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Local.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele menţionate la art. 82 au valoare de recomandare.

Art. 84. – (1) Procesul verbal al şedinţei va fi afişat la sediul primăriei în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei.

Art. 85. – Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local. În cazul în care preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi, în ultimă instanţă, evacuarea acesteia.

 

Secţiunea a 3-a     

Raportul anual privind transparenţa decizională

 

Art. 86. – Consiliul Local, prin serviciile de specialitate ale primăriei, este obligat să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
a. numărul total al recomandărilor primite, privind proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
b. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de hotărâre cu caracter normativ;
c. numărul participanţilor la şedinţele publice;

 1. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de hotărâre;
 2. situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională;
 3. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite;
 4. numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
  (2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare.
  Art. 87. – Prevederile acestui capitol nu se aplică procesului de elaborare a hotărârilor cu  caracter normativ şi şedinţelor în care sunt prezentate informaţii privind:
 5. apărarea naţională, siguranţa naţională şi ordinea publică, interesele strategice economice şi politice ale ţării, precum şi deliberările autorităţilor, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 6. valorile, termenele de realizare şi datele tehnico-economice ale activităţilor comerciale sau financiare, dacă publicarea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
  c. datele personale, potrivit legii.

 

CAPITOLUL V

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA

CONSILIERILOR LOCALI

 

Art. 88. – (1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului orasului, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului  sau ai serviciilor şi unităţilor subordonate consiliului local.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a consiliului.
Art. 89. – Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art. 90. – (1) Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice,

precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
Art. 91. – (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

(3) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor, la cererea acestora, în termen de cel mult 10  zile, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.

Art. 92. – (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Nominalizarea comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort unde vor fi trimise petiţiile spre analiză şi propunere de soluţionare se face de către primar împreună cu secretarul. Propunerile comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort în vederea soluţionării petiţiilor vor fi dezbătute şi votate în prima şedinţă de consiliu local, la punctul “Probleme curente”.
(3) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER


Secţ
iunea 1   

Dispoziţii generale

 

Art. 93. – Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.

Art. 94. – (1) Consilierii locali îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga durată a mandatului pentru care au fost aleşi.

(2) Consilierii validaţi intră în dreptul deplinei exercitări a mandatului de la data declarării ca legal constituit a consiliului din care fac parte, potrivit Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată.

(3) Consiliul local îşi exercită mandatul până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.

 

Secţiunea a 2-a

Drepturile consilierilor locali

 

Art. 95. – (1) După declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de primar.

(2) Consilierii locali primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

(3) Modelul legitimaţiei de consilier şi cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confecţionarea acestora se suportă din bugetul local. Legitimaţia şi însemnul se pot păstra de către consilierii locali, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ. Totodată aleşii locali vor primi la început de mandat, pe inventar,  câte un telefon mobil nou, iar cheltuielile vor fi suportate din bugetul local.

Art. 96. – (1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia brută lunară a primarului.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.

(4) Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) şi (3) nu poate depăşi 15% din indemnizaţia brută a primarului şi se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local.

(5) De indemnizaţia de şedinţă beneficiază şi delegaţii săteşti, aceştia având dreptul şi la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.

Art. 97. – Drepturile băneşti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

Art. 98. – Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 99. – Consilierii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului local, sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
Art. 100. – Consilierii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului, conform hotărârii consiliului local. Aleşii locali au obligaţia de a participa la cel puţin un curs de pregătire în domeniul administraţiei publice locale  în decursul primului an de mandat, exceptându-se aleşii locali care au deţinut anterior un mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al Consiliului Judeţean, primar sau au exercitat funcţia de prefect , au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de parlamentar sau studii economice, juridice sau administrative. Cursurile de pregătire vor fi organizate de instituţiile abilitate de lege.

Art. 101. – Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.

Art. 102. – (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 30 de zile.

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), consilierii locali vor suporta cheltuielile deplasării.
Art. 103.- (1) Dreptul de asociere este garantat consilierilor locali.

(2) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
Secţiunea a 3-a

Protecţia legală a aleşilor locali

 

Art. 104. – (1) În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.

(2) Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului consilierului local este garantată.
Art. 105. – Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

Art. 106. – Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult  24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

Art. 107. – (1) Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală.

(2) De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

 

Secţiunea a 4-a

Obligaţiile consilierilor locali

 

Art. 108. – Consilierii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor consiliului local, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art. 109. – Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art. 110. – Consilierii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Art. 111. – Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art. 112. – Consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art. 113. – (1) Consilierii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.

(2) Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

Art. 114. – Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului municipiului.

Art. 115. – Consilierii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.

Art. 116. – Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art. 117. – Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este obligatorie.

Art. 118. – (1) Consilierii locali nu pot lipsi de la lucrările consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are motive temeinice.

Art. 119. – Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.

Art. 120.- Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe pe baza unui program afişat la sediul primăriei.
Art. 121. – Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.

 

Secţiunea a 5-a    Declaraţia de avere şi de interese

 

Art. 122. –(1 )Potrivit Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, consilierii locali, primarul şi viceprimarul au obligativitatea de a depune declaraţia de avere şi de interese la secretarul orasului.

(2)Declaraţia de avere se va face în scris pe propria răspundere şi cuprinde bunurile mobile şi imobile comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere, potrivit anexei la Legea nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completărilor ulterioare, precum şi prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor  pentru declaraţia de avere şi declaraţia de interese aprobată prin Legea nr. 158/2005 care se aplică în mod corespunzător.

(3) Declaraţia de interese se face în scris pe propria răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele  măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale O. U.G. NR. 14/2005.

(4) Declaraţiile de avere şi de interese  se depun în termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii în funcţie sau de la data începerii activităţii.

(5) Persoanele prevăzute la alin (1) au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi de interese anual, cel mai târziu la data de 15 iunie pentru anul fiscal anterior.

(6) În termen de 15 zile de la data încheierii mandatului de consilier local, respectiv primar, au obligaţia să depună o nouă declaraţie de avere şi de interese.

Art. 123. – Consilierii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o hotărâre a Consiliului Local al orasului Tismana ar putea prezenta un beneficiu sau un avantaj pentru sine sau pentru:

 1. soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
 2. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
  c. o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
 3. o altă autoritate din care fac parte;
 4. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
 5. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

Art. 124. – Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor art. 123 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
Art. 125.  Nerespectarea termenului de depunere a declaraţiei de avere şi de interese atrage suspendarea mandatului de consilier până la data depunerii, iar refuzul privind depunerea declaraţiei de avere şi de interese de către consilierul local atrage pierderea calităţii de consilier local.

Art. 126. – Fapta alesului local de a face declaraţii privind interesele personale, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

Secţiunea a 6-a

Incompatibilităţi privind aleşii locali

 

Art. 127. (1) Funcţia de consilier local este incompatibilă cu:

 1. a) funcţia de primar;
 2. b) funcţia de prefect sau subprefect;
 3. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de munca in aparatul de specialitate al primarului, respectiv din aparatul consiliului judeţean ori al instituţiei prefectului;
 4. d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, asociat, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor la regiile autonome si societăţile comerciale de interes local înfiinţate sau aflate sub autoritatea consiliului local ori a consiliului judeţean respectiv sau la regiile autonome si societăţile comerciale de interes naţional care îşi au sediul sau care deţin filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 5. e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comerciala de interes local ori la o societate comerciala de interes naţional care îşi are sediul sau care deţine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 6. f) funcţia de reprezentant al statului la o societate comerciala care îşi are sediul ori care deţine filiale in unitatea administrativ-teritoriala respectiva;
 7. g) calitatea de deputat sau senator;
 8. h) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si funcţiile asimilate acestora.

(2) O persoana nu poate exercita in acelaşi timp un mandat de consilier local si un mandat de consilier judeţean.

ART.128. (1) Calitatea de ales local este incompatibila si cu calitatea de acţionar semnificativ la o societate comerciala înfiinţata de consiliul local, respectiv de consiliul judeţean.

(2) Incompatibilitatea exista si in situaţia in care soţul sau rudele de gradul I ale alesului local deţin calitatea de acţionar semnificativ la unul dintre agenţii economici prevăzuţi la alin. (1).

(3) Prin acţionar semnificativ se înţelege persoana care exercita drepturi aferente unor acţiuni care, cumulate, reprezintă cel puţin 10% din capitalul social sau ii conferă cel puţin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala.

ART. 129. (1) Consilierii locali care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum si calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate in subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.

ART. 130.  (1) Starea de incompatibilitate intervine numai după validarea mandatului, iar in cazul prevăzut la art. 127 alin. (2), după validarea celui de-al doilea mandat, respectiv după numirea sau angajarea alesului local, ulterior validării mandatului, intr-o funcţie incompatibila cu cea de ales local.

(2) In cazul prevăzut la art. 128  incompatibilitatea cu calitatea de ales local intervine la data la care alesul local, soţul sau ruda de gradul I a acestuia devin acţionari.

(3) Alesul local poate renunţa la funcţia deţinuta înainte de a fi numit sau ales in funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau in cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea in aceasta funcţie. Alesul local care devine incompatibil prin aplicarea prevederilor prezentei secţiuni este obligat sa demisioneze din una dintre funcţiile incompatibile in cel mult 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(4) În situaţia in care alesul local aflat in stare de incompatibilitate nu renunţa la una dintre cele doua funcţii incompatibile in termenul prevăzut la alin. (3), prefectul va emite un ordin prin care constata încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 15 zile sau, după caz, 60 de zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoana poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competenta.

(6) In cazul primarilor, prefectul va propune Guvernului stabilirea datei pentru alegerea unui nou primar, iar in cazul consilierilor locali si consilierilor judeţeni, se va proceda la validarea mandatului unui supleant, potrivit prevederilor Legii nr. 67/2004 privind alegerile locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 131.  (1) Încălcarea dispoziţiilor art. 129 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

(2) Consilierii locali si consilierii judeţeni care au contracte încheiate cu încălcarea art. 129 au obligaţia ca, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, sa renunţe la contractele încheiate. Orice persoana poate sesiza secretarul unitarii administrativ-teritoriale.

(3) Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) atrage încetarea de drept a mandatului de ales local.

(4) Constatarea încetării mandatului de consilier local se face prin ordin al prefectului, la propunerea secretarului unitarii administrativ-teritoriale.

(5) Ordinul emis de prefect potrivit alin. (4) poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ competenta.

(6) Prevederile alin. (1) si (3) nu se aplica daca, pana la emiterea ordinului de către prefect, se face dovada ca încălcarea dispoziţiilor art. 129 a încetat.

ART. 132. (1) Prevederile art. 129 se aplică şi persoanelor încadrate cu contract individual de munca in aparatul de specialitate al primarului.

(2) Încălcarea de către persoanele prevăzute la alin. (1) a dispoziţiilor art. 129 atrage încetarea de drept a raporturilor de munca.

(3) Constatarea încetării raporturilor de munca se face prin ordin sau dispoziţie a conducătorilor autoritarilor publice sau ai agenţilor economici prevăzuţi la alin. (1). Prevederile art. 131 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.

Art. 133. Funcţia de primar este incompatibila cu:

 1. a) funcţia de consilier local;
 2. b) funcţia de prefect sau subprefect;
 3. c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia;
 4. d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare si cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile si societăţile naţionale, precum si la instituţiile publice;
 5. e) funcţia de preşedinte sau de secretar al adunărilor generale ale acţionarilor sau asociaţilor la o societate comerciala;
 6. f) funcţia de reprezentant al unitarii administrativ-teritoriale in adunările generale ale societarilor comerciale de interes local sau de reprezentant al statului in adunarea generala a unei societăţi comerciale de interes naţional;
 7. g) calitatea de comerciant persoana fizica;
 8. h) calitatea de membru al unui grup de interes economic;
 9. i) calitatea de deputat sau senator;
 10. j) funcţia de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat sau o alta funcţie asimilata acestora;
 11. k) orice alte funcţii publice sau activităţi remunerate, in tara sau in străinătate, cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor in cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale.

(2) Primarul şi viceprimarul nu pot deţine, pe durata exercitării mandatului, funcţia de consilier judeţean.

(3) Primarul şi viceprimarul pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.

 

Secţiunea a 7-a

Conflictul de interese privind aleşii locali

 

Art. 134.-(1) Prin conflict de interese se înţelege situaţia in care persoana ce exercita o demnitate publica sau o funcţie publica are un interes personal de natura patrimoniala, care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care ii revin potrivit Constituţiei si altor acte normative.

(2)Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese in exercitarea demnitarilor publice si funcţiilor publice sunt: imparţialitatea, integritatea, transparenta deciziei si supremaţia interesului public.

Art.135. –(1)Primarul şi viceprimarul sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material, pentru sine, pentru soţul sau rudele sale de gradul  I.

(2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin.(1) sunt lovite de nulitate absolută.

Art.136. – (1)Consilierul local nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor care, fie personal, fie prin soţ,soţie, afin sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.

(2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. 1 sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ, iar acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.

 

Secţiunea a 8-a

Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier local

 

Art. 137. – (1) Mandatul de consilier local se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către Instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, constată suspendarea mandatului.

(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzută la alin. (1).

(3 )Ordinul de suspendare se comunică de îndată consilierului local. În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat, a fost găsit nevinovat acesta are dreptul la despăgubiri în condiţiile legii.

Art. 138. – (1)Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

(2) Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 1. demisie;
  b. incompatibilitate;
  c. schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
 2. lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
  e. imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
 3. condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate;
  g. punerea sub interdicţie judecătorească;
 4. pierderea drepturilor electorale;

h^1. pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărui listă a fost ales;

 1. deces.

Cazul prevăzut la litera h^1 se aplică şi  viceprimarului.

(4) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)- e) şi h^1 hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.

Art. 139. – Consilierii locali pot demisiona, anunţând în scris preşedintele de şedinţă, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.

Art. 140. – (1) Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ – teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

(2) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. e) nu se aplică în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspendă.
(3) Prevederile art. 138 alin. (2) lit. f)- h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.

Art. 141. – (1) În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia consiliul local adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză.

(2) Hotărârea va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul municipiului. Referatul va fi însoţit de actele justificative.

 

Secţiunea a 9-a

spunderea consilierilor locali

 

Art. 142. – Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

Art. 143. – (1) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar, la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.

Art. 144. – (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată, a prevederilor Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. avertismentul;
  b. chemarea la ordine;
 2. retragerea cuvântului;
 3. eliminarea din sala de şedinţă;
 4. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  f. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru o şedinţă.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)- d) se aplică de către preşedintele de

şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor

furnizate de cel în cauză.

Art. 145. – La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 146. – (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

Art. 147. – (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate

de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art. 148. – În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 149. – (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art. 150. – Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

Art. 151. – Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art. 152. – În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţie preşedintelui.

Art. 153. – (1) Sancţiunile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art. 154. – Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe de consiliu consecutive va fi sancţionat cu retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru încă o şedinţă, în afara indemnizaţiilor care nu i se vor plăti datorită absenţelor.

Art. 155. –(1) Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 152 alin. (1) lit. a)-d).

(2) Pentru abateri grave şi repetate, săvârşite în exercitarea mandatului de viceprimar acestuia i se poate aplica următoarele sancţiuni:

 1. mustrarea;
 2. avertisment;
 3. diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
 4. eliberarea din funcţie.

(3) Sancţiunile prevăzute la alin.(2), lit. a şi b se aplică prin hotărârea consiliului la propunerea motivată a primarului. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.

(4) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin.(2), lit. a şi b, hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevăzute la lit. c şi d, cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie. Aplicarea celor două sancţiuni, respectiv lit. c şi d poate fi făcută dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte Legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ – teritoriale sau ale cetăţenilor orasului Tismana.

(5) La eliberarea din funcţie se aplică în mod corespunzător prevederile Legii nr. 215/2001, republicată şi actualizată.

Art.156. Primarul poate  fi revocat din funcţie în urma unui referendum în condiţiile şi în cazurile stabilite prin Legea nr. 215/2001, republicată şi actualizată.

 

CAPITOLUL VII

DIZOLVAREA CONSILIULUI  LOCAL

 

Art.157. – (1)Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum. Consiliul local se dizolvă de drept:

 1. în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv;
 2. În cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre;
 3. În situaţia în care numărul consilierilor locali se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa prin supleanţi.

(2) Primarul, viceprimarul, secretarul orasului Tismana sau orice altă persoană interesată sesizează Instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1), instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.

(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale orasului Tismana.

(4) Cheltuielile pentru organizarea referendumului, prevăzut la alin. 3  se suportă din bugetul local.

(5) Referendumul local este organizat, in condiţiile legii, de către o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local si al consiliului judeţean si un judecător de la judecătoria in a cărei jurisdicţie se afla unitatea administrativ-teritoriala in cauza. Secretarul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(6) Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel puţin jumătate plus unu din numărul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen daca s-au pronunţat in acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate.

(7) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează in termen de maximum 90 de zile de la rămânerea definitiva si irevocabila a hotărârii judecătoreşti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, după caz, de la validarea rezultatului referendumului.

(8) Până la constituirea noului consiliu local, primarul sau, in absenta acestuia, secretarul unităţii administrativ-teritoriale va rezolva problemele curente municipiului, potrivit competentelor si atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

(9) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici si alţi specialişti, pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

 

CAPITOLUL VIII

APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 158. – (1) Pentru buna organizare a lucrărilor Consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, Consiliul Local al orasului Tismana are organizat, potrivit unei organigrame şi unui stat de funcţii propriu aprobat de consiliu, un aparat permanent de lucru format dintr-o persoana cu pregătire juridică, respectiv administrativă conform Ordonanţei nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 637/2002.

(2)În acest scop aparatul permanent răspunde de derularea tuturor operaţiunilor de pregătire a proiectelor de hotărâri pentru a putea fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, potrivit procedurii stabilită prin prezentul regulament.

Art. 159. Încadrarea personalului din aparatul permanent de lucru se face pe bază de concurs sau examen, organizat în condiţiile legii. Comisia de concurs se constituie prin hotărârea consiliului local.

Art. 160.   Salarizarea personalului aparatului permanent se face potrivit  OUG 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar cu modificarile si completarile ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art.161. – (1) Secretarul orasului Tismana coordonează activitatea personalului aparatului permanent.

(2)Evidenţa prezenţei la serviciu a personalului aparatului permanent al consiliului local se face de către secretarul orasului, care va aviza raportul de activitate, planificarea concediilor de odihnă, învoirile, concediile cu sau fără plată, efectuarea de ore suplimentare  precum şi evaluarea  performanţelor profesionale.

(3) Personalul încadrat în cadrul aparatului permanent are următoarele atribuţii:

 1. Colaborează cu personalul din aparatul de specialitate al primarului în vederea pregătirii şedinţelor de consiliu;
 2. Pregăteşte, întocmeşte şi difuzează către consilieri dosarele de şedinţă şi alte materiale.
 3. Participă la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale consiliului local;
 4. Asigură documentarea şi informarea consilierilor, acordând acestora asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliul local;
 5. Redactează la cererea oricărui consilier local, în baza documentelor puse la dispoziţie de aceştia, expuneri de motive, proiecte de hotărâri şi alte reglementări specifice consiliului local;
 6. Primeşte prin registratură cereri, petiţii, sesizări şi reclamaţii adresate de persoanele fizice şi juridice consiliului local şi comisiilor de specialitate pe care le analizează şi propune modalităţi de soluţionare a acestora; redactează, la cererea consilierilor răspunsurile pe care le trimit petenţilor în termenele prevăzute de lege;
 7. Cere, transmite şi primeşte, la solicitarea consilierilor, la/de la compartimentele din aparatul de specialitate al primarului, instituţiile publice şi societăţile comerciale din subordinea consiliului local informaţiile necesare exercitării mandatului de consilier local;
 8. Reprezintă şi apără, prin consilierului juridic, interesele consiliului local în cauzele aflate pe rol la instanţele de judecată în baza mandatului scris acordat de acesta;
 9. Redactează şi transmite hotărârile adoptate de consiliul local autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor fizice interesate, în termenul prevăzut de lege,

j.. Asigură publicitatea hotărârilor adoptate de consiliul local prin afişarea acestora la sediul primăriei.

 1. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de consilieri şi secretar.

 

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII   FINALE

 

Art.162. – Consiliul Local hotărăşte asupra componenţei delegaţiilor ce se efectuează în numele Consiliului Local.

Art.163. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării lui. Conform Ordonanţei nr. 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, regulamentul propriu se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 din numărul consilierilor locali în funcţie. La data adoptării prezentului îşi încetează aplicabilitatea regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 12/2004.

(2) Modificarea s-au completarea prevederilor prezentului regulament se face în cazuri temeinic justificate cu aceeaşi majoritate de voturi.

Art.164.  Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art.165. Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Consiliului Local al Orasului Tismana din 29.01.2009, cu 14 voturi pentru.

 

 

                                                                    ANEXA Nr. 1
la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Orasului Tismana

     CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TISMANA
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, ………, în prima şedinţă a comisiei de validare  a Consiliului Local al Orasului Tismana.

Astăzi ……………….. comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Orasului Tismana în şedinţa de constituire din data de ……… a examinat, în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui număr de ……… consilieri, conform tabelului anexat.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.

 

Preşedinte,                    Secretar,                     Membri,

 

 

                                                                                                          ANEXA Nr. 2
la Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local  al Orasului Tismana

 
COMISIILE DE SPECIALITATE  PE DOMENII  DE ACTIVITATE ALE CONSILIULUI LOCAL  TISMANA

 

    COMISIA NR. 1 Comisia NR.1 Activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si turism;

 1. BUDICA NICOLAE- presedinte
 2. RAUT ION – secretar
 3. SLIVILESCU MARIAN – membru
 4. TICA DUMITRU- membru
 5. MUJESCU CONSTANTIN – membru

                  

    COMISIA NR. 2 Învăţământ, sănătate şi familie, activitati social culturale, culte, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport;

 1. DRUMEN DUMITRU – presedinte
 2. GRECESCU ALEXANDRU – secretar
 3. BRINZAN NICOLAE – membru
 4. NEBUNU SILVIU MARIAN- membru
 5. FRATILESCU GHEORGHE – membru

 

COMISIA NR. 3  Administratie publica, juridică şi de disciplină, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor;

 1. VACARU GHEORGHE – presedinte
 2. MOTRESCU VASILE – secretar
 3. SARCINA GHEORGHE – membru
 4. SECELEANU MARIUS –  membru
 5. GRUESCU ION – membru